top of page
  • ตัวเลือกด้ามจับแนวนอนและขนานสำหรับผู้ใช้ที่มีข้อ จำกัด ไหล่
  • เส้นทางการเคลื่อนที่บรรจบกันด้านเดียว และ ทวิภาคี
  • ที่นั่งให้ช่วงของการปรับการเคลื่อนไหว
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

SHOULDER PRESS

SKU: SP-3502
  • 1530 x 1540 x 1592mm / 60” x 61” x 63”

bottom of page