top of page
  • การเคลื่อนไหวข้างเดียวและทวิภาคีเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลของกล้ามเนื้อ
  • ด้ามจับแนวนอนพร้อมเส้นทางการเคลื่อนไหวบรรจบกันตามธรรมชาติ
  • แผ่นรองหลังปรับช่วงการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม
  • ที่เก็บข้อมูลในตัวที่ด้านบนของหอคอยสำหรับโทรศัพท์และน้ำ

 

*น้ำหนักของกองรวมน้ำหนักที่เพิ่มขึ้น

SEATED CHEST PRESS

SKU: SP-3504
  • 1107 x 1405 x 1592mm / 44” x 55” x 63”

bottom of page