top of page
  • ชั้นวางแนวตั้งสำหรับงานหนัก รองรับบาร์เบลล์ 10 อัน ข้างละ 5 อัน
  • อาน PU hook ลดความเสี่ยงของความเสียหายของ barbell และเสียงรบกวน
  • ยืนพิงกำแพงหรือกลางห้องก็ได้

     

VERTICAL BARBELL RACK

SKU: SP-4251
  • 978 x 845 x 1395 mm / 39” x 33” x 55”

bottom of page